Leadership

Leadership

         

Xia Xiao'ou
Chairman

Han Long
General Manager, Director

Wang Weidong
Deputy Secretary of the Party Committee, Director

Zhan Kai
Vice General Manager

MA Jiru
Chief Accountant

Xiong Daiyu
Vice General Manager

 

 

 

Yu Yueguang
Vice General Manager

Xue Song
Secretary of Commission for Discipline Inspection

Zhou Zhou
Vice General Manager