Leadership

         

Xia Xiao'ou
Chairman

Han Long
General Manager, Director

Wang Weidong
Deputy Secretary of the Party Committee, Director

Zhan Kai
Vice General Manager

Huang Songtao
Vice General Manager
 

MA Jiru
Chief Accountant

 

 

 

Xue Song
Secretary of Commission for Discipline Inspection
 

Zhou Zhou
Vice General Manager